Zarządzanie wspólnotami

Zarządzanie nieruchomością

 • Zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia poprzez nadzór firmy świadczącej usługi sprzątania.
 • Organizacja i prowadzenie zebrań Wspólnoty
 • Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji użytkowej
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej
 • Stała współpraca z Zarządem
 • Organizacja i stały nadzór nad pracami remontowymi w budynku
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, ogrzewania, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu odpadów komunalnych – w tym kontrolowanie prawidłowości realizacji umów przez usługodawców
 • Przyjmowanie oraz zgłaszanie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez usługodawców
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego Wspólnoty
 • Sporządzanie projektów uchwał i w razie potrzeby indywidualne zbieranie głosów
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do lokatorów lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych
 • Przez cały okres trwania umowy zapewniamy wszystkim właścicielom lokali wgląd do dokumentów w celach kontrolnych

Obsługa techniczna budynku

 • Obsługa techniczna nieruchomości – rutynowe czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie
 • Zlecanie bieżącej konserwacji i prac naprawczych nieruchomości
 • Zlecanie kontroli technicznych urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • Zlecanie obligatoryjnych przeglądów technicznych
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Utrzymanie w ruchu obiektu przez usuwanie i zabezpieczenie awarii technicznych wykonywane na zlecenie przez specjalistyczne firmy
 • Zawieranie umów na roboty i usługi remontowo – konserwacyjne

Finanse i księgowość

 • Obsługa księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej, prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów
 • Prowadzenie rozliczeń za usługi świadczone na rzecz poszczególnych lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej (zimna i ciepła woda, ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych) oraz usług związanych z częścią wspólną we Wspólnocie i kontrolę wpłat wnoszonych przez użytkowników nieruchomości
 • Zapewnienie ubezpieczenia budynku od odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych żywiołów
 • Lokowanie wolnych środków Wspólnoty na najkorzystniejszych lokatach bankowych
 • Prowadzenie rozmów z bankami w sprawie możliwości kredytowych nieruchomości
 • Wystosowywanie wezwań do zapłaty właścicielom lokali z tytułu zaległości w płatnościach
 • Wszczynanie koniecznych procedur mających na celu windykację zaległości czynszowych
 • Przez cały okres trwania umowy zapewniamy wszystkim właścicielom lokali wgląd do dokumentów w celach kontrolnych (po wcześniejszym umówieniu się)